“เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน
มาตรฐานสากลชั้นนำ
ในภูมิภาคอาเซียน”

m4s0n501