การประกวดคำขวัญ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
–  พนักงานประจำและลูกจ้าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ข้อกำหนดการประกวด
–  ผลงานคำขวัญ (Motto) โดยสื่อถึงความเป็น TAI ต้องใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมีความยาวไม่เกิน 40 พยางค์

icon_new (1)

 

Read More

 

“เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เตรียมความพร้อม
ให้กับกำลังทางอากาศอย่างมีคุณภาพ
และใช้ศักยภาพที่เหลือสนับสนุนกิจการ
ด้านการบินของประเทศไทย”