“เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน
มาตรฐานสากลชั้นนำ
ในภูมิภาคอาเซียน”